مشاوره،آموزش،سیستم های مدیریتی

تیم طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی MAP با هدف آموزش، خلق، توسعه و ترویج مدلها و نظامهای نوین مدیریتی و ابزارهای کیفی و نیز تحقیقات، پژوهش و بازکاوی در امور مربوط به بهبود مدیریت سازمانها و موسسات، ضمن درک اهمیت مشتری و لزوم ایجاد مشتری وفادار، توسعه پایدار را از طریق ایجاد خلاقیت در نیروی انسانی مد نظر قرار داده است. این مهم از طریق بکارگیری مفاهیم و اصول استانداردهای مدیریتی از جمله ISO9001 و نیز سایر مدلها و ابزارها همچون تعالی سازمانی حاصل می گرما اعضای تیم MAP با سرلوحه قراردادن کلیه ارزشهای سازمانی خود شامل توجه به کرامت انسانها، صداقت، انعطاف پذیری، دانش و توانایی محوری، خلاقیت و نوآوری، عمل به تعهدات، نظم و ترتیب، حفظ اطلاعات محرمانه مشتری و تعصب سازمانی در تمامی امور؛ استراتژیهای ذیل را به عنوان نیروی محرکه جهت دستیابی به چشم انداز و اهداف عالیه خود انتخاب نموده ایم:

بهبود فرآیندهای سازمان
ارتقاء تصویر سازمان از منظر مشتری
توسعه دانش و توانمند سازی پرسنل
افزایش سود سهامداران

مدیریت ارشد تیم تعهد می نماید تا با همکاری کلیه اعضا، تمامی اهداف مندرج در این خط مشی را در راستای دستیابی به بهبود مستمر به کار گرفته و در رسیدن به آن از هیچ تلاشی دریغ ننماید.

دسامبر 17, 2018

اهداف شرکت MAP

تیم طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی MAP با هدف آموزش، خلق، توسعه و ترویج مدلها و نظامهای نوین مدیریتی و ابزارهای کیفی و نیز تحقیقات، پژوهش […]